Meeluisteren

Grondslag

De grondslag van ons belijden vinden we in de Bijbel. Dat is Gods Woord.
God is eeuwig en heeft de hemel en de aarde geschapen. Ook heeft Hij de mens geschapen.
Alles is goed geschapen door de heilige God.
De mens werd geschapen naar Gods beeld. Hierdoor was hij in staat om goed, heilig en rechtvaardig voor God te leven. God vroeg de mens Hem te gehoorzamen in liefde en beloofde hierop het eeuwige leven. Wat een oneindige goedheid van God de Heere! De HEERE sloot een verbond met de eerste mens Adam. Echter, als Adam en zijn vrouw Eva niet gehoorzaam zouden zijn, zouden ze de dood sterven. Het erge gebeurde: Adam en Eva luisterden naar de satan in het paradijs. De satan of duivel heeft als doel de mens te verderven. Hij bedroog hen door te zeggen dat ze als God zouden zijn en niet zouden sterven als ze naar hem luisterden. Heel bewust zondigden Adam en Eva toen, dat is de zondeval. De satan werd toen door God vervloekt. Ook kreeg de schepping de gevolgen van de zondeval te dragen. De volkomen harmonie tussen God en mens was verzondigd. De wil van de mens is door de val totaal verdorven. Dit is heel erg. De mens wil niet meer wat God wil. Dan is het rechtvaardig dat God de mens voor eeuwig gaat verdoemen. Dat heet de eeuwige dood. Dit zijn de gevolgen van het opwekken van Gods toorn.
Na de zondeval gebeurde er iets heel bijzonders. Hieruit blijkt Gods welbehagen. Direct na de val beloofde God de Vader dat Hij Zijn Zoon zou sturen naar deze wereld. Die belofte heeft Hij daarna steeds herhaald door de profeten die in de Bijbel staan. Met Kerst is deze belofte vervuld: Gods Zoon Jezus Christus heeft onze menselijke natuur aangenomen. Als kind is Hij geboren in Bethlehem uit de maagd Maria. Gods Zoon is daarmee nog steeds een Goddelijke Persoon. Zijn komst op aarde vanuit de hemel is vernederend voor Hem. Toch is Zijn komst op aarde volledig vrijwillig. Zijn vernedering is alleen maar meer geworden: Jezus heeft vrijwillig geleden en is vrijwillig gestorven aan het kruis op Goede Vrijdag. Hij was als Zoon van God volledig zonder zonde. Hij heeft Gods wet volkomen gehouden. Jezus heeft volkomen vervuld wat Adam niet gedaan heeft. Door Zijn vrijwillig lijden en sterven betaalt Hij de schuld van zondaren. Hij betaalt terwijl Hij niet schuldig was! Hieruit blijkt grote liefde. Dit is een heel groot wonder!
God de Vader heeft deze betaling volledig aanvaard en toonde dit door Zijn Zoon op te wekken uit de dood met Pasen. Deze opstanding is het begin van Zijn verhoging. Veertig dagen later is Jezus naar de hemel gevaren. Daar heerst Hij als Koning over hemel en aarde. Vandaar zal Hij ook wederkomen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal de tijd ophouden.
Tien dagen na de hemelvaart is de Heilige Geest uitgestort op aarde met Pinksteren. Hij is de derde Goddelijke Persoon. Deze Geest wil werken in de harten van zondige mensen. Hij laat zien dat we zondaren zijn die niet anders willen dan zondigen door onze verdorven wil. Maar Hij laat ook zien dat er redding mogelijk is door Jezus. Jezus, Zijn Naam betekent Zaligmaker. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Als de Heilige Geest werkt in het hart van een zondaar dan heet dat wedergeboorte. Zo’n zondaar ontvangt een nieuw hart, zo noemt de Bijbel deze inwendige roeping. Hierdoor gaat de zondaar God zoeken, dienen en liefhebben en vragen wie God is en vragen wat God wil dat hij of zij doen zal. Hij zal dan redding zoeken bij de Zaligmaker. Dat is een heel groot wonder. Dat is het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Welk middel gebruikt God hiervoor? Zijn Woord, de Bijbel. En dan in het bijzonder: de verkondiging, de prediking van dit Woord tijdens de kerkdiensten.
Wil iedereen een nieuw hart? Nee, integendeel! Niemand wil dit hebben. Van nature wil niemand de boodschap van totale verdorvenheid horen en zeker niet aanvaarden. Dit toont aan hoe erg de zondeval is, de mens is zonder wedergeboorte geestelijk dood.
Als God door Zijn Woord en Heilige Geest een nieuw hart schenkt, dan wordt een zondaar geestelijk levend! Dat is een heel groot wonder.
Zo’n geestelijk levendgemaakte zondaar moet nog wel sterven, maar daarna mag hij eeuwig bij God zijn. Ook al zo’n groot wonder. Hij mag dan zijn Zaligmaker loven!
We moeten goed beseffen dat we niet zomaar vrijblijvend op aarde zijn. Nee, we zijn geschapen door God en staan door onze zonden in de schuld bij Hem. Kennen we God niet, komen we eeuwig om.
Gods doel met de schepping van de mens is dat de mens God zou eren, dienen, liefhebben. Ook na onze zondeval eist God nog steeds dat we voldoen aan dit doel. En die eis is volkomen rechtvaardig.

Zondaren zijn doelmissers. Alleen door wedergeboorte en het geloof in Jezus Christus is er behoud mogelijk. Hierdoor gaat de mens zijn of haar zonden haten en verlaten en God liefhebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. Uit dankbaarheid.
Kom daarom naar de kerk. Om genade te verkrijgen!
God is het eeuwig waard!

In Jesaja 55 staat: “Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.”